Payday loan

Kaier og pirer

De kraftige sidepropellene gjør størst erosjonsskade på kaiene.

Størst erosjonsskade gjør de kraftige sidepropellene som brukes når skipene legger til og fra kaien.

Les mer..

Pilarer og bredder

erosjonssikring-av-elver

Sikring av pilarer, kulverter, elvebredder og andre områder som utsettes for erosjon fra strømmende vann.

Les mer..

Analyse og prosjektering

erosjonssikring-analyse

Kartlegging av bunnforhold, vannstrømmer og tilstand på kaianlegg. Utarbeidelse av rapport, og forslag til erosjonssikringstiltak.

Les mer..

Marecom AS la ut erosjonssikring i Svolvær i oktober 2004 som et prøveprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen. Ett år etter (oktober 2005) gjorde vegvesenet en inspeksjon med dykker for å se på stabilitet og effekt av tiltaket. Overingeniør Karl-Erik Hansen skriver i sin rapport: “Hovedkonklusjonen fra inspeksjonen er at resultatet er meget bra..." 

 

Svolvaer-madrass-2004Svolvaer-madrass-2011

Statens vegvesen: “Hovedkonklusjonen fra inspeksjonen er at resultatet er meget bra. Det var noe erosjon ved enkelte deler av ytterkantene av matten. Dette kan imidlertid avhjelpes ved noe plastring med stein. Matten lå meget bra, og hadde ikke forandret seg på noen måte. Den hadde heller ikke brister eller antydning til brudd, – heller ikke der det forekom erosjon og hvor matten hang fritt. Matten var meget rask å legge ut og ferdigstille. Matten er således anvendelig for denne type operasjoner der driftsstans har negativ økonomisk virkning. Ut fra erfaringene vi har fra Svolvær fergeleie er Marecom matten et egnet produkt for sikring av: 1) Større eller mindre moloer og utfylte arealer som er påvirket av naturkreftene i form av bølger, strøm, osv. 2) Beskyttelse mot erosjon av andre sjøbaserte anlegg, steinfyllinger, m.v. 3) Utstøping av bunntopografi ved kaier og fergeleier. 4) Miljømessig sikring og tildekking av deponier.”

Multiconsult AS: Fem år etter denne inspeksjonen (august 210) gjorde Multiconsult AS i Narvik en ny inspeksjon med dykker, og konkluderte med følgende:"Under denne inspeksjonen ble det ikke registrert skader utover erosjonen ved mattens avslutning. I dette områdt ligger sjøbunnen 0,5 m under mattens ende, og om lag 1,0 m bak matten. Årsaken til at det eroderer slik under matten skyldes at matten ikke er riktig avsluttet. For øvrig liger matten slik den ble lagt.

Aktuelt fra Marecom