Halv pris på erosjonssikring!

Sammenlignet med dagens metode koster Marecom's erosjonssikring bare halvparten allerede ved ferdigstillelse. Sett over en periode på 60 år er besparelsen på omlag 85 % med den nye metoden.

Barlindhaug har gjennomført en kostnadsberegning på tradisjonell metode for erosjonssikring av fergekaier. Sammenlignet med Marecom's metode (armert, fleksibel forskaling) er den tradisjonelle metoden langt dyrere.

Eksempelet det er regnet på er en fergekai tilsvarende den man har i Svolvær, hvor Statens Vegvesen gjennomførte et prøveprosjekt i 2004. 

Du kan laste ned Barlindhaug-rapporten her.

kostnadselementer-plastring

Rapporten peker på flere forhold

Flere av de 140 fergekaiene som Statens Vegvesen har ansvar for i de tre nordligste fylkene har behov for erosjonssikring. Problemene øker etter hvert som fergene får større propellkraft.

Erosjonssikringstiltak utsettes ofte lengst mulig, og årsakene er flere:

  • Det er ikke akutt fare for kaiens stabilitet
  • Trange vedlikeholdsbudsjett
  • Utbedring vil medføre stopp i fergetrafikken mens arbeidet pågår

 Erosjonssikring er krevende, og erosjonsskader som oppstår i etterkant av ferdigstillelse av en kai medfører ofte store ekstra kostnader. Det kan være vanskelig å komme til, og man må ofte bruke spesielle arbeidsplattformer eller gjøre omfattende demonteringsarbeid. Tilbringing av anleggsutstyr og/eller masser blir også uforholdsmessig kostbart. 

 Vanlig arbeidsprosess ved tradisjonell utbedring av plastring på fergekai:

1. Demontering av fergebru

2. Tetting av kaiskråning med utlegging av nytt filterlag/fyllmasse

3. Utlegging av filterduk

4. Utlegging av steinblokker

5. Tilbakemontering av fergebru

kostnadssammenligning

Prissammenligningen viser først 2004-prisene slik de var den gang. I neste kolonne er det omregnet til 2012-kroner basert på aktuell KPI fra Statistisk Sentralbyrå. Prisstigning er ikke tatt med. 

Eksempelet viser at man sparte nesten 50 % på å bruke Marecom-metoden for erosjonssikring. Dersom man regner på vedlikehold av erosjonssikringen gjennom kaiens levetid (f.eks. 60 år) vil man komme fram til at Marecom-metoden koster en brøkdel av det tradisjonell plastringsmetode koster.