Forretningside

Marecom AS spesialiserer seg på erosjonssikring av fyllinger og løsmasser mot strømmende vann. Utvasking av løsmasser er et stort problem i mange havner, og også i forbindelse med brofundamenter og i elveleier. Metoden kan også brukes for tildekking av miljøfarlige deponier eller skipsvrak.

Historikk

Marecom AS ble etablert i 2001, basert på et produktpatent på en stålarmert, fleksibel betongforskaling. Formålet var opprinnelig å utvikle en metode for å dekke til vraket av Estonia på havbunnen. Det viste seg senere at metoden var like egnet for tildekking av løsmasser og deponier som utsettes for vannerosjon.

Teknologi og materialer passet godt inn i kompetanseområdet til det norske selskapet NorLense AS, som er ledende på produksjon av store oljelenser. De kjøpte dermed patentet sammen med investorer fra Narvik og Bergen, og etablerte selskapet Marecom AS.

Selskapet har videreutviklet det opprinnelige konseptet, og gjennomførte i 2004 et pilotprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen Nordland og Mesta Region Nord. Formålet var å erosjonsbeskytte fergeleiet i Svolvær havn.

Resultatet ble evaluert av Statens vegvesen og bedømt som meget vellykket, og en ny vurdering ble gjort 6 år senere av Multiconsult AS i Narvik. Erosjonssikringen har vært meget effektiv.