Payday loan

Erosjonssikring i vassdrag og andre vannstrømsoner

Pilarer som er fundamentert på løsmasser kan utsettes for erosjon i fundamenteringen når det er stor bevegelse i vannet. Dette gjelder både kaipilarer og bropilarer. Samme type erosjon oppstår også rundt molohoder, buner (utstikkere i elv), jettyer og diker utsettes i perioder for kraftige vannstrømmer, og dermed for løsmasseerosjon. Kulverter og brokar er andre eksempler på konstruksjoner som ofte står i strømmende vann, og hvor erosjon oppstår i kanter og hjørner. Sikring mot utvasking og undergraving er nødvendig. Enkelte utsatte steder må også selve elvebreddene sikres.

erdc-facilityDet er flere ting som innvirker på erosjonsforholdene:
  • Vannstander
  • vannmengder og strømningshastighet
  • bunnprofil
  • skråningshelninger
  • elveløpets geometri (kurver, innsnevringer)
  • løsmassenes korngrad
  • type og sammensetning
  • installasjoner i vannet og utførte erosjonssikringstiltak.
  •  

 

Marecom-konseptet er fleksibelt, og kan designes til å passe det enkelte sted. Metoden er å dekke til løsmassene på de mest utsatte stedene med en tett, fleksibel og stålarmert betongmadrass. Løsmassene beskyttes permanent mot utvasking.

Marecom AS holder på å utvikle produkter som passer i elveløp, og ønsker kunder som kan være med i et utviklingsarbeid. Det planlegges en test i et feltlaboratorium i Vicksburg, Mississippi, USA. Det amerikanske ingeniørvåpenet (USACE) har ansvar for offentlige anlegg som kaier, broer, elveleier, osv, og er interessert i teknologi som kan bidra til å beskytte installasjonene mot erosjon.